ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال بادام مامایی

خرید نهال بادام مامایی نهال بادام مامایی کشور سازنده:ایران.شهرکرد زمان گلدهی:متوسط تا دیرگل درصد مغز:۳۶ درصد دوقلویی:۴۸ سختی پوست:پوست سخت ...

ادامه مطلب


نهال بادام یلدا (ne plus ultra)

خریدنهال بادام یلدا :ne plus ultra نهال بادام یلدا کشور سازنده: امریکا زمان گلدهی:میان گل درصد مغز:۵۰ درصد دوقلویی:ندارد سختی ...

ادامه مطلب


نهال بادام کاغذی (سفید یا نجف ابادی)

خرید نهال بادام کاغذی (سفید یا نجف ابادی) نهال بادام نجف ابادی کشور سازنده:ایران زمان گلدهی:زودگل درصدمغز:۵۵ درصد دوقلویی:محدود سختی ...

ادامه مطلب


نهال بادام فرانیس (ferragnes)(بادام دیرگل)

خریدنهال بادام فرانیس (ferragnes)(بادام دیرگل) نهال بادام فرانیس گشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی:خیلی دیرگل درصدمغز:۳۸ درصد دوقولویی:ندارد سختی پوست:پوست نازک گردافشان:سهندوشکوفه ...

ادامه مطلب


نهال بادام شکوفه

خریدنهال بادام شکوفه : نهال بادام شکوفه کشور سازنده:ایران.اذرشهر زمان گلدهی:خیلی دیرگل درصد مغز:۶۰ درصد دوقلویی:محدود سختی پوست:پوست سخت گردافشان:فرانیس ...

ادامه مطلب


نهال بادام سهند

خریدنهال بادام سهند : نهال بادام سهند کشور سازنده:ایران.اذرشهر زمان گلدهی؟دیرگل درصد مغز:۲۸ درصد دوقلویی:۲۰ سختی پوست:سخت گردافشان:فرانیس و شکوفه ...

ادامه مطلب


نهال بادام حریر

خرید نهال بادام حریر : نهال بادام حریر کشور سازنده:ایران.اذرشهر زمان گلدهی؟نسبتا گلدهی درصد مغز:۵۵ درصد دوقولویی:ندارد سختی پوست؟پوست نازک ...

ادامه مطلب


نهال بادام پسته ای

خرید نهال بادام پسته ای: نهال بادام پسته ای کشور سازنده:اسیای غربی زمان گلدهی:خیلی دیرگل درصد مغز:۴۰ درصد دوقولویی:ندارد سختی ...

ادامه مطلب


نهال بادام نون پاریل (Non pareil)

خرید نهال بادام نون پاریل (Non pareil) نهال بادام نان پاریل کشوره سازنده:امریکا زمان گلدهی:متوسط گل درصد مغز:۶۵ درصد دوقلویی:۳۰% سختی ...

ادامه مطلب


نهال بادام آی

خرید نهال بادام آی نهال بادام ای نام نهال:بادام ای کشور سازنده:اسپانیا زمان گلدهی:خیلی دیرگل درصد مغز:۳۵ درصد ذوقلویی:محدود سختی ...

ادامه مطلب


نهال بادام آذر(بادام دیرگل)

خریدنهال بادام آذر(بادام دیرگل) نهال بادام اذر(دیرگل) گشور سازنده:ایران اذر شهر زمان گلدهی:دیرگل درصد مغز:۴۲ درصد دوقولویی:۲ سختی پوست:نیمه کاغذی ...

ادامه مطلب


Top