ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال انگوریاقوتی

خرید نهال انگوریاقوتی نام نهال : انگور یاقوتی موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره ...

ادامه مطلب


نهال انگورمویز ترکمن ۴

خرید انگورمویز ترکمن ۴ نام نهال:انگور ترکمن ۴ : انگوری است بیدانه ,میان رس وشکل حبه ها گرد متوسط کمی ...

ادامه مطلب


نهال انگور موسکات

خرید نهال انگور موسکات نام نهال : انگور موسکات موارد اشاره : تازه خوری میزان تولید در هکتار : ۴۰ ...

ادامه مطلب


نهال انگور لعل حسینی

خرید نهال انگور لعل حسینی نام نهال : انگور لعل حسینی موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه ...

ادامه مطلب


نهال انگور کندوری زود رس

خرید نهال انگور کندوری زود رس نام نهال :انگور کندوری زود رس حبه انگور :oboroid خوشه انگور: conical موارد اشاره ...

ادامه مطلب


نهال انگور کریمسون بی دانه

خرید نهال انگور کریمسون بی دانه نام نهال : انگور کریمسون بی دانه موارد اشاره : تازه خوری – کشمش ...

ادامه مطلب


نهال انگور قزل اوزوم

خرید نهال انگور قزل اوزوم نام نهال :انگور قزل اوزوم موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه ...

ادامه مطلب


نهال انگور فیلیم سیدلس بی دانه (flame seeless)

خرید نهال انگور فیلیم سیدلس بی دانه (flame seeless) نام نهال : انگور فیلیم سیدلس بی دانه موارد اشاره ...

ادامه مطلب


نهال انگورفرانسوی

خرید نهال انگورفرانسوی نام نهال :انگورفرانسوی موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغورهمیزان تولید در ...

ادامه مطلب


نهال انگور عسگری

خرید نهال انگور عسگری نام نهال : انگور عسگری موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره ...

ادامه مطلب


نهال انگور صاحبی سیاه

خرید نهال انگور صاحبی سیاه نام نهال :انگور صاحبی سیاه موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه ...

ادامه مطلب


نهال انگور شاهانی۶

خرید نهال انگور شاهانی۶ نام نهال :انگور شاهانی حبه انگور : oblate خوشه انگور:longconical موارد اشاره : تازه خوری ...

ادامه مطلب


نهال انگور شاهانی۵

خرید نهال انگور شاهانی۵ نام نهال :انگور شاهانی حبه انگور : oblate خوشه انگور:shortconical موارد اشاره : تازه خوری ...

ادامه مطلب


نهال انگور شاهانی۴

خرید نهال انگور شاهانی۴ نام نهال :انگور شاهانی حبه انگور : oroid (oral) خوشه انگور: cylindrical موارد اشاره : تازه ...

ادامه مطلب


نهال انگور شاهانی۳

خرید نهال انگور شاهانی۳ نام نهال :انگور شاهانی حبه انگور : ellipsoidal خوشه انگور: cylindrical موارد اشاره : تازه خوری ...

ادامه مطلب


نهال انگور شانی

خرید نهال انگور شانی نام نهال :انگور شانی حبه انگور : ellipsoidal خوشه انگور: cylindrical موارد اشاره : تازه خوری

ادامه مطلب


نهال انگور سیاه سردشت

خرید نهال انگور سیاه سردشت نام نهال : انگور سیاه سردشت موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه ...

ادامه مطلب


نهال انگور ریش بابا

خرید نهال انگور ریش بابا نام نهال :انگور ریش بابا حبه انگور :ellipsoidal خوشه انگور: eylindrical winged موارد اشاره ...

ادامه مطلب


نهال انگور رد گلوب (red Globe)

خرید نهال انگور رد گلوب (red Globe) نام نهال : انگور رد گلوب موارد اشاره : تازه خوری – کشمش ...

ادامه مطلب


نهال انگور خلیلی

خرید نهال انگور خلیلی نام نهال :انگور خلیلی موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره ...

ادامه مطلب


نهال انگور خضری قرمز

خرید نهال انگور خضری قرمز نام نهال :انگور خضری قرمز حبه انگور : oroid(oral) خوشه انگور: conicalshouldered موارد اشاره ...

ادامه مطلب


نهال انگور پرلت

خرید نهال انگور پرلت نام نهال :انگور پرلت حبه انگور : spherical خوشه انگور: shortconical موارد اشاره : تازه خوری ...

ادامه مطلب


نهال انگور بی دانه کشمشی

خرید نهال انگور بی دانه کشمشی نام نهال :انگور بی دانه کشمشی حبه انگور : spherical خوشه انگور:conical موارد اشاره ...

ادامه مطلب


نهال انگور بی دانه قرمز

خرید نهال انگور بی دانه قرمز نام نهال :انگور بی دانه قرمز حبه انگور : spherical خوشه انگور:cylindrical موارد اشاره ...

ادامه مطلب


نهال انگور بیدانه قرمز3

خرید نهال انگور بیدانه قرمز ۳ نام نهال :انگور بیدانه قرمز ۳ حبه انگور : ellipsoidal خوشه انگور: short conical ...

ادامه مطلب


نهال انگور بیدانه قرمز2

خرید نهال انگور بیدانه قرمز ۲ نام نهال :انگور بیدانه قرمز ۲ حبه انگور : ellipsoidal خوشه انگور: long conical ...

ادامه مطلب


نهال انگور بی دانه پیکانی

خرید نهال انگور بی دانه پیکانی نام نهال :انگور بی دانه پیکانی حبه انگور : ellipsoidal خوشه انگور:conical موارد اشاره ...

ادامه مطلب


نهال انگور بیدانه قرمز5

خرید نهال انگور بیدانه قرمز۵ نام نهال :انگور بیدانه قرمز۵ حبه انگور : ellipsoidal خوشه انگور: conical موارد اشاره ...

ادامه مطلب


نهال انگوربلک سیدلس بی دانه (black seeless)

خرید نهال انگوربلک سیدلس بی دانه (black seeless) نام نهال : انگوربلک سیدلس بی دانه موارد اشاره : تازه خوری ...

ادامه مطلب


نهال انگور احمدی

خرید نهال انگور احمدی نام نهال :انگور احمدی حبه انگور :oboroid خوشه انگور: doublecluster موارد اشاره : تازه خوری ...

ادامه مطلب


Top