ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

خرید نهال گیلاس ناپلونی Napoleon cherry

خرید نهال گیلاس ناپلونی Napoleon cherry نام نهال:گیلاس ناپلونی زمانگلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن:اوایل تیرماه عمر اقتصادی:۳۰ سال مشخصات گیلاس ناپلون ...

ادامه مطلب


نهال گیلاس فرنگی

خرید نهال گیلاس فرنگی: نهال گیلاس فرنگی نام نهال: گیلاس فرنگی گشور سازنده :فرانسه زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن ...

ادامه مطلب


نهال گیلاس صورتی لواسان

خریدنهال گیلاس صورتی لواسان: نهال گیلاس لواسان نام نهال:گیلاس صورتی لواسان گشور سازنده:ایران زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن میوه:هفته ...

ادامه مطلب


نهال گیلاس شیشه ای

خرید نهال گیلاس شیشه ای: نهال کیلاس شیشه ای نام نهال :گیلاس شیشه ای گشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی:نیمه اول فروردین ...

ادامه مطلب


نهال گیلاس پیش رس سیلویا

خریدنهال گیلاس پیش رس سیلویا: گیلاس پیشرس سیلویا نام نهال: گیلاس سیلویا گشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی:نیمه اول فروردین زمان رسیدن ...

ادامه مطلب


خرید نهال گیلاس سیاه

خرید نهال گیلاس سیاه نهال کیلاس سیاه نام نهال:گیلاس سیاه کشور سازنده:ایران زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن میوه:اوایل تیرماه ...

ادامه مطلب


خریدنهال گیلاس زرد ارومیه

خریدنهال گیلاس زرد ارومیه: نهال گیلاس زرد نام نهال:گیلاس زرد ارومیه گشور سازنده:ایران>ارومیه زمان گلدهی :نیمه دوم فروردین زمان رسیدن ...

ادامه مطلب


خریدنهال گیلاس خوشه ای رژینا

خریدنهال گیلاس خوشه ای رژینا نام:گیلاس خوشه ای رژینا کشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی :نیمه اول فروردین زمان رسیدن میوه:اواسط خرداد ...

ادامه مطلب


خرید نهال گیلاس خوشه ای بینگ

خرید نهال گیلاس خوشه ای بینگ : نام نهال:گیلاس خوشه ای بینگ گشور سازنده:امریکا زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن ...

ادامه مطلب


خریدنهال گیلاس تکدانه مشهد

خریدنهال گیلاس تکدانه مشهد: نهال گیلاس تک دانه مشهد نام:گیلاس تک دانه مشهد کشور سارنده:ایران>مشهد زمان گلدهی:نیمه دوم فرودین زمان ...

ادامه مطلب


نهال گیلاس پروتیوا

نهال گیلاس پروتیوا: نام نهال:گیلاس پروتیوت گشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی:نیمه اول فروردین زمان رسیدن میوه:اوایل تیر ماه پایه :البالو تلخ ...

ادامه مطلب


خریدنهال گیلاس سفید ارومیه

خریدنهال گیلاس سفید ارومیه: نهال گیلاس سفید ارومیه نام نهال:گیلاس سفید ارومیه گشور سازنده:ایران زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن ...

ادامه مطلب


Top