نهال بادام آذر(بادام دیرگل)

سوال شده در ارقام نهال بادام توسط royalnahal-admin

گشور سازنده:ایران اذر شهر
زمان گلدهی:دیرگل
درصد مغز:۴۲
درصد دوقولویی:۲
سختی پوست:نیمه کاغذی
گرد افشان:فرانیس
پایه:بادام تلخ.جی ان
مشخصات بادام اذر:
بادام اذر:حاصل رقم ایتالیایی (پدر) و رقم فرانسوی (ای) (مادری) است،قوی و پربلر،دیرگل،پوست سبز ان به اسانی از هسته جدا می شود.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید