نهال بادام مامایی

سوال شده در ارقام نهال بادام توسط royalnahal

کشور سازنده:ایران.شهرکرد
زمان گلدهی:متوسط تا دیرگل
درصد مغز:۳۶
درصد دوقلویی:۴۸
سختی پوست:پوست سخت
گردافشان:ربیع وسفید
پایه:بادام تلخ.جی ان
مشخصات بادام مامایی:
بادام رقم مامائی منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه آن زودمیباشد و نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت با طعم مغز شیرین و درصد مغز۴۸%است.از نظرعادت باردهی نیز بر روی شاخه یکساله و نوع باروری آن خودناسازگار است. ارقام گرده دهنده ربیع و سفید و دارای عملکرد زیادمی باشد.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید