نهال گیلاس پیش رس سیلویا

سوال شده در ارقام نهال گیلاس توسط royalnahal

نام نهال: گیلاس سیلویا
گشور سازنده:فرانسه
زمان گلدهی:نیمه اول فروردین
زمان رسیدن میوه:اوایل خرداد
عمر اقتصادی:۳۰سال
مشخصات گیلاس پیشرس سیلویا:
: ارقام تولیدی گیلاس پیش رس اولین گیلاس زود رس که در اردیبهشت به ثمر میرسد و به دلیل نوبرانه ارزش افزوده زیادی داردبه صورت ا اصلاح شده پیوندی برپایه مهلب ،آلبالوتلخه و آلبالوشیرین یک ودوساله و زمان رسیدن محصول اوایل خردادماه می باشد

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید